Marketing1 Algemene Verkoopsvoorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling betuigt u uw instemming met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Zoals gebruikt in deze Overeenkomst (“Overeenkomst”) betekenen de woorden “u” en uw” de gebruiker, die een bestelling voor de Marketing1-applicatie plaatst met het doel deze te gebruiken.

LICENTIE

Marketing1 verleent de gebruiker een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de verkregen data. U kunt deze applicatie op maximaal vijf computers installeren, zolang deze voor persoonlijk gebruik is bestemd.

UW VERANTWOORDELIJKHEID:

- U zult de naam Marketing1 of diens gelieerde maatschappijen niet voor eigen advertenties, promotie- of marketingmateriaal gebruiken.

- U zult Marketing1 en diens dochterondernemingen, de aan haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers en agenten („schadeloos te stellen partijen“) vrijwaren tegen alle vorderingen of eisen van derden, daaronder begrepen verlies, aansprakelijkheid, schade en redelijke kosten van rechtsbijstand als gevolg van of in verband met uw gebruik van de Marketing1-applicatie of schending uwerzijds van de Overeenkomst.

COMPLIANCE & TOEZICHT

U en andere geautoriseerde gebruikers zijn verplicht tot naleving van de voorwaarden van dit contract. Bovendien bent u verplicht tot naleving van alle toepasbare buitenlandse en lokale statuten en reguleringen, inclusief maar niet alleen beperkt tot wetten en reguleringen met betrekking tot telemarketing, e-mail, fax marketing, klantenwerving en privacy.

Marketing1 behoudt zich het recht voor, via “seeding” en andere middelen aselect toezicht te houden op uw gebruik van de Marketing1-applicatie om er zo zeker van te zijn dat u de applicatie op toegestane manier gebruikt. Het is verboden, het functioneren van de website te belemmeren of e-mailadressen en contactdata te vervalsen. U bent zelf verantwoordelijk voor door dergelijke acties of door illegaal gebruik van de Marketing1-site ontstane schade.

TERUGBETALINGSBELEID

Na levering van de data is het voor Marketing1 niet meer mogelijk, deze terug te vorderen. U begrijpt dus dat u na aankoop van de database het geld van uw aankoop niet kunt terugvorderen.


DOORVERKOOPRECHTEN

U mag de software niet doorverkopen. Het doorverkopen van e-mailadressen is wel toegestaan, zolang u per keer niet meer dan 5000 e-mailadressen doorverkoopt.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING:

Hoewel Marketing1 ernaar heeft gestreefd, de nauwkeurigheid van de informatie in de database te waarborgen, begrijpt u dat Marketing1 vaak afhankelijk is en moet vertrouwen op de levering van dergelijke data van derden en dat deze informatie mogelijkerwijs niet zonder fouten is geleverd en dat, aangezien de omvang en de aard van dergelijke data, de juistheid hiervan niet altijd kan worden nagetrokken. Marketing1 kan niet waarborgen dat de geleverde data zonder fouten en / of omissies is. De nauwkeurigheid van de data vormt geen voorwaarde van dit contract.
De Marketing1-applicatie wordt op een stricte “as is”-basis en zonder waarborgen of garanties geleverd. U gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat Marketing1 niet aansprakelijk is voor verlies, schade of blessures van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk door het gebruik van de Marketing1-applicatie zijn ontstaan.

LEVERING

U begrijpt dat de Marketing1-applicatie als download wordt geleverd.

FRAUDEPREVENTIE

U begrijpt dat uw IP-adres is opgeslagen om fraude te voorkomen. In het geval van verdacht op fraude gebruikt Marketing1 fraudeopsporingsservices en kan recht van inzage geven aan wetshandhavingsdiensten. Wij verstrekken uw data niet aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

AMENDEMENTEN

Dit contract kan naar goedvinden van Marketing1 van tijd tot tijd worden bewerkt.